Nkosikazi yamazulu

Nkosikazi yamazulu, size kukubingelela.
Wen’ ogcwele igrasiya ukhethiwe ebantwini.
Sicelele kumntanakho ukuba asibheke.

Wen’ owazalel’ isizwe low’ owasisindisayo.
Ak’ ubhek’ abantabakho beza kuwe bejabula,
Nkosikazi yamazulu, vum’ ukuba sikutuse.

Nkosikazi. yamazulu, siyakuhalalisela,
ngokuzala uMsindisi oliqhawe lamaqhawe,
akusicelel’ uxolo kuy’ uJesu umntanakho.

Nina omangalisayo wokululeka okuhle. E!
Wena khwezi lokusa, akubheke thina zoni,
siza kuwe silusizi sicelele kumntanakho

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.