Yehlanini zingelosi

Yehlanini zingelosi, nizosifundisa sonke.
Izihlabelelo zenu zokutus’ uJesu Kristo.
Khona kuzohlabelela, izilimi zonke zithi:
Akatusw’ uJesu Kristo okulel’ iSakramente.

Butho lamaSerafime, butho lamaKherubhime,
nina enivuth’ uthando lokumthand’ uNkulunkulu,
vuthelani lolothando nasenhliziyweni zethu.
Akatusw’ uJesu Kristo okulel’ iSakramente.

E! Maviyo engelosi enibona ezulwini
uMsindisi weth’ uJesu, nikhuleka kuye njalo.
Mutuseni kanye nathi yen’ ofihlekile lapha.
Akatusw’ uJesu Kristo okulel’ iSakramente.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.