Ah mama nina woMsindisi

Ah mama nina woMsindisi
sijonge thin’abakaYesu
oyena wasibeka kuwe
ngokuba unguMama wethu.

Mariya, sibonis’ uYesu
umntwana wakho onenceba
ngamana nathi singamthanda
njengoko wawumthanda wena.

Ah mama, uzusikhumbule,
mhlenikweni simkayo apha
usise kumntwanakh’uYesu
nakulw’ ibandla labangcwele

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.