AmaSakrament’ aNgcwele

AmaSakrament’ aNgcwele
ngesibalw’ayisikhombisa
sawamiselwa nguJesu,
yimithombo yosindiso.

Umphefumul’uyahlanzwa
ngamanzi ombhabhadiso,
ungeniswe eBandleni,
ub’umntakaNkulunkulu.

Ngomqiniso uyagonywa,
uqiniswe ub’iqhawe,
elivum’ukholo lwalo
nom’izitha zidlangile.

Sokwamukela iSidlo,
samukel’uJes’uqobo
ophilayo, obusayo
angen’azophila kithi. 

Nxa siwele esonweni,
umphefumulo wangcola,
siwuhlamba ngempenduko,
uma sesilahl’isono.

Nxa umkristo egulayo,
wamukel’umgcob’ongcwele
omiselw’abagulayo
osasis’umphefumulo.

Ubupriste-ke buphethe
amakholwa eBandleni,
bafundisa, bacwebise
egameni likaKristo.

KumaKristo imindeni
iphenjwa ngomshad’ongcwele
abahlanganiswe ngawo
abasahlukaniseki. Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.