Ingelosi ziyacula

Ingelosi ziyacula phezu kwayo indlu le
Yintoni na;zithini na?
Nantsi ngoma yazo:
uzuko kuThix ophezulu.

Abelusi bangxamele ukubona loo ndlu ke:
unantoni laa mqolomba?
Bayangena bathi:
uzuko kuThix’ ophezulu .

UMariya noYosefe bakho,benovuyo nje
Nal’usana lusongelwe
ezingubeni zalo:
uzuko kuThix’ ophezulu .

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.