E! Maria akungizwe

E! Maria akungizwe mina
mntwana wakh’ ompofu.
Ngisekude nawe Mame,
gisahlezi osizini.

Mlondi wami onamandla,
Mame onomus’ omkhulu,
Ngiyancenga ungihlenge
kuzo zonke izingozi.

Ngenhliziyo yami yonke
ngiyafis’ ukuba nawe.
Uze kimi mhla ngifayo,
ungiyise ezulwini.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.