Maria ocwebile

Maria ocwebile,
Virigo elimnene,
Limnand’ igama lakho.
Lisenamisa sonke,
ngob’ unguMame wethu
omuhle othandwayo.

E! Mame onesisa,
sivume sib’ abakho:
Ak’ usisiz’ ukuba
sib’ abantwana abahle,
abenz’ okuhle njalo
baxway’ izono zonke.

Luveze, Mame wethu,
uthando olukhulu
onalo kithi sonke
esing’ abantabakho,
ak’ usilonde njalo,
singaze silahleke

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.