Sengikubingelela

Sengikubingelela, Maria ocwebile.
Wen’ 
onhliziyo yakho, imhlophe njengeliqhwa.
Virigo mbali enhle, emhlophe ecwebile,
yenz’ inhliziyo yami icwebe njengeyakho.

Izinkanyezi lezo zicwazimula kambe:
ubuhle bakho kodwa buzifiphaza zonke.
Nkanyezi yasolwandle, ekhanya le phezulu,
akungikhanyisele min’ engisemnyameni. :

Maria ocwebile, Virigo elimhlophe,
udlul’ izingelosi ngobuhle nobungcwele.
E! Nkosikazi enhle, yezingelosi zonke,
ngisiz’ ukuba nami ngifane nengelosi.

E! Mame waphezulu, wen’ onomus’ omkhulu
ungikhethile kambe, ngib’ umntanakho Mame.
Engivunyelw’ ukushoukuthi unguMame;
ngithol’ inhlanhl’ enkulu yokuba umntanakho.:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.