Yahlala imfama

Yahlala imfama icela amalizo
wafika UYesu edlula ngakhona
kwavakal’ ilizwi lemfama ngobizo
O Nyana kaDavid ndinik’ ukubona.

Wavuma uYesu wanceda kwangoko
esithi lamehlo ndise ndiwavula.
yazuz’ukubona imfamakwaoko
yasuk’ilandel’uMkhululi ivuya.

UYesu phezulu,usenobubele:
nakububumfama basemphefumlweni
angathi ngazwi-Nye athethe buphele
kungen’umphefumlo enkululekweni.

Yizani zimfamazomhlaba yizani!
nanamhla UYesu usel’esondele
kholwani ke kuye: nabizwa kwanani
ukuze noben’ubumfama buphele.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.