Zuyole lizwe

Zuyole lizwe ngovuyo
zala Zulu yimibongo
uzuko lwabaPostolo
maluvakale kamnandi.

Nina ninceda abantu
nikhanyisel’ umhlaba
sicela sonke ngomnqweno
yivani izwi leBandla.

Nithunyelwe ebantwini
nivakalise ilizwi
zenikhulul’ iintliziyo
ezisezintluphekweni.

Nina siseko seBandla
enanyulwayo nguKristu
zeniqhekeze isonka
nixolelanis’ abantu.

Nizenze zonke iintlanga
abalandeli beNkosi
uYise noNyana wakhe
noMoya oyiNgcwele kanye.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.