Xolela isandla

Xolela isandla esibethayo
libala intlungu ozivileyo
ungabi nanqala sihlobo sethu
Xolela namhlanje mntwana kaThixo
Bona uYesu inkosi yakho
elulamileyo kanti nguThixo.

Nangona kunzima kuw’ ukoniwa
noko njengaye lo usisidalwa
kanti ke uMdali, INkosi yakho
woniwa kakubi nguwe mkhonz’ akhe
Bona uYesu inkosi yakho
elulamileyo kanti nguThixo.

Linokungcoliswa igama lakho
kwenziwe ngabom ngokobugwenxa
khangela mntwanam emnqamlezweni
ubomvu ligazi, kanti luxolo.
Bona uYesu inkosi yakho
elulamileyo kanti nguThixo.

Mhlawumbi woniwe ngumnt’ ohlebayo
mhlawumbi ugxekwa ngongcolileyo
mhlawumbi uhlekwa ngenxa yokholo
Akukho sizathu sokub’uqumbe
Bona uYesu inkosi yakho
elulamileyo kanti nguThixo.

Kwanele ukuba uThixo azi
ukuba akukho tyala likuwe,
nguThixo ke yedwa umphindezeli,
wena Xolela, mhla woniweyo
Bona uYesu inkosi yakho
elulamileyo kanti nguThixo.

Xolela libala,mthandi kaYesu
ukuze ubhubhe ngoxolo kanye
uxolo lomgwebi osezulwini
luzuzwa ngoxolo lwasemhlabeni
Bona uYesu inkosi yakho
elulamileyo kanti nguThixo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.