Yizani sisondele

Yizani sisondele emthini womnqamlezo,
sibone uMsindisi  obethelelwe khona.
Bonan’ umzimba wakhe uzele yimivimbo,
umanxeba-nxeba uphum’igazi wonke.

Entloko uthwesiwe isistshaba sameva,
izandla kwaneenyawo nazo zibethelelwe.
Kant’uyanyamezela uviswa ubuhlungu,
ufel’emnqamlezweni ngothando olukhulu.

Yesu,Mhlekazi omhle ngubani onetyala,
lokufa kwakho oku? Sithi ke thin’aboni.
O Yes’ othandekayo, akwaba singalila,
ngokuba siphathana kakubi nanamhlanje.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.