A re tsamayeng

A re tsamayeng, a re yeng gae
Setlhabelo se fedile.
Re itumetse, re segofaditswe,
Thapelo e re thusitse.
Kagiso ya Modimo, kagiso ya one
E nne le rona ka metlha.
Grasia ya Morena, Grasia ya gagwe
E sale mo teng ga rona.

Leave a Reply

A o tlotliwe

10/08/2017

Ba mmapotse

10/08/2017