Ah Bawo ophezulu

Ah Bawo ophezulu
nobubele bonke
zusenze sikukhonze
ngoYesu Krist’ iNkosi.

Sigcine sikhusele
yandis’ ukholo lwethu
usinike onk’ amandla:
ngoYesu Krist’ iNkosi.

Ngiku nje sesidibene
needs ke usipheleke
singahlukani nawe
ngoYesu Krist’iNkosi.

Leave a Reply

Yesu sikho thina

18/08/2017

UMariya ethandaza

18/08/2017