Ah Nkosi khawamkele

Ah Nkosi khawamkele
Isonka newayine
Ziza kuba ngumzimba
Negazi lomsindisi.

Yamkela eli dini
Lenziwe emnqamlezweni
Liphindwa pha nguYesu
eSibengelweni.

Samkele nathi Nkosi
Wamkele konk’ okwethu
Kube ngumbingelelo
Emnand’ oyilileyo.

Leave a Reply

Yesu omhle

09/08/2017

Thixo siyakudumisa

09/08/2017