Ah Yesu Mncedi

Ah Yesu Mncedi wethu
igama lakho lihle
lavela ezulwini
likhulu emhlabeni
akukho limbi igama
elihle njengelakho
ke lilo nje kuphela
esingasinda ngalo.

Ngegama lakho, Yesu
kuguqwa ngamadolo:
ngabantu neengelosi
sithoba phambi kwalo
igama lakho, Yesu
lisikhusela sonke
Louise imimoya
ley’ ikhohlakeleyo.

Limnandi eli gama
siziqabula ngalo
singakuphiwa konke
xa sicelayo ngalo
Nasekufeni kwethu
siyomelezwa lilo
igama likaYesu
elisemlonyeni wethu.

Leave a Reply

Ndingowakho

15/08/2017

Nkosi yam

15/08/2017