Ah Yesu Msindisi

Ah Yesu Msindisi
uzile kum namhlanje
uhleli kum ndikuwe
mandive izwi lakho.

INkosi yezulu
kumon’ emhlabeni
ngummangaliso kanye
uthando olungaka.

Isonka seNkosi
kukutya komkhonzi
nakuba ndilihlwempu
ndineento zonke ngawe.

Lo mzimba kaYesu
ngumthombo woxolo
Mandibe nolo xolo
noThixo kwanabantu.

Iintsizi neentlungu
zininzi ebomini
ke zendinyamezele
ngamandla oMsindisi.

Lulama, thobeka
ntliziyo yomKristu
uYesu wakho ukho
ubom bumnandi ngaye.

Ngemini yokufa
sabela kuYesu
usizi lufutshane
uyolo alupheli.

Leave a Reply

Bawo wethu

15/08/2017

Yiza Yesu

15/08/2017