Boitumelo jwa gago

Boitumelo jwa gago, Morena,
Ke go nna mo dipelong tsa rona.
Jaaka moeng le moeti botlhukong
O eme fa tlung o konyakonya.
Tsena moeti yo o tlotlegileng,
Itapolose mo moyeng wa me.
Ke tla go disa, ke tla go gomotsa,
Tsena go ja selalelo le nna.

E rile o tswa tlhabanong e kgolo
O etetse barutwa ba Emao.
A kgakgamatso, ka ba go itsile
Fa o ba ngathoganyetsa senkgwe.
A bo go sego bone baitshephi!
O ba tlotlile, wa itshenola,
Le nna ke ratago go theseletsa,
Go segofadiwa jaaka bone.

Magdalena ene ke mo gopola
A go tsholela mo tlung ya gagwe.
O ne a go utlwa ka boineelo
A dutse fa dinaung tsa gago.
Wa re, ‘Marea, o itlhaoletse
Kabelo e e molemo thata.’
Le nna, Jeso, Ke tla go utlwa jalo:
Ke itlholelele kabelo e.

Comments

29/03/2018 at 11:31

BONOKOPILA, setswana ke puo ya bo Rre…puo ya dikgosi! Ha re galaletsa Morena ka puo, le magodimo o kare a taa bulega – malebo betsho!Leave a Reply

Leba, Rara, Modimo

05/08/2017