Didimalang

Didimalang, magodimo,
Lefatshe, tla o lele;
Gonne kwana ya Modimo
Ya tlhajwa, e go swele;
Roromelang Mogolodi,
O tlhorwa Getsemaneng;
Bonang o fufula madi
Ka kampano mo moweng.

Jo! Judase o mo atla
Ka katlo ya mooki;
Bangwe ba mmofa diatla
Ba tlhora Moitshoki.
Ba tlabeletsa ka maano,
Mmoloki yo’ siameng;
Ba mmelesa sefapano,
Ba mo kgweeletsa thabeng.

Mme mo felong ga digata
Ba ema jaaka manong;
Noto le tshipi tse ‘thata
Di mmapola mokgorong.
Ba mo tlhoma le ditlodi
Setlharing se se rogwang;
Jaana go kaya mokwadi
Se o se bolaetsweng.

Jesu o sa rapelela
Baba ba ba mo tlhabang;
Lorato lo sa ‘tshwarela
Kilo e’ lo bolayang.
Jo! Lefifi le lenyora,
Satane le molete,
“Thonkgo di ntse di mo tlhora,
Di mmolaetse nnete.”

Dikgalo di sa oketsa
Dintho tse di sa balweng;
Tiro ya’gwe a e swetsa
Ka pelo e ‘robilweng;
Mme jaana a neela moya,
A goa, “Go fedile,”
Imanwele wa tsamaya;
Tefo o e lefile.

Leave a Reply