Dudueletsa Morena

Dudueletsa Morena,
Wena, lefatshe jotlhe.
Godisa Modimo Moya
Mo moletlong wa one.
Bolela dikgakgamatso,
O di itumelela.

Barutiwa ba ga Jeso
Ba ne ba nnela ruri
Thapelong go lebelela
Go tla ga Mogomotsi.
Ka tsatsi ja gompijeno
A tswa legodimong.

Mo mosumong o mogolo
Ditemeng tsa molelo
Ga goromediwa Moya,
Neo tsa bomodimo.
Pelo tsa botlhe tsa tuka
Bothitong jwa lorato.

Ba rera kaga Modimo:
“Ipolokeng tatlhegong,
Tlhapang kolobetsong e ntsha
Ya metsi, ya molelo.”
Mme ditshaba tsa ikoba
Mme ga tsalwa Kereke.

Phuthego e, ya Modimo
Ke borara ba rona,
Mme ke Mm’a rona tumelong.
Setlharing re dikala,
Mme botshelo jwa setlhare
Ke lorato lwa Moya.

Boraro jwa Boitshepo,
Re lebogela thata
Ditiro le digrasia
Tsa gago mo go rona,
Re tshedise, re etele,
Nna mo pelong ka metlha

Leave a Reply

Mohumagadi wa rona

04/08/2017