Dumela, Maria

Dumela, Maria, otletse grasia,
Kgosi e na nao, o tlhogonolo.
Mme Jesu, ngwana’o o segofetse,
Ke loungo lwa gago, Maria yo montle.

Motsala Modimo yo o Boitshepho,
O re rapelele, re baleofi.
O rapele jaanong, malatsi otlhe,
Go tsamaya re go bone losung lo lontle.

Leave a Reply

Leba ka bopelonomi

03/08/2017