E rile ba nthaya

E rile ba nthaya ba re,
‘A re yeng kwa thapelong.’
Ka tloga ka itumela,
Ka ke rata Modimo.
Oh Morena, o re reetse,
Segofatsa
Ba re kitlanyeng mono
Tlung ya’go jaana.

Metlaagana ya gago
Ana e mentlentle jang!
Le malwapa aa ratega,
Le dibeso, altara,
Pelo ya me moya wa me
Di ratile,
Di go tlhologeletswe,
Di itumetse.

Tsatsi le le lengwefela
Mo malwapeng a gago
Le gaisa ngwaga tsotlhe
Mo matlung a boleo.
Go sego ba ba agileng
Tlung ya gago!
Ba tla nna ba go baka
Le kwa godimong.

Leave a Reply

Leba, Rara, Modimo

05/08/2017

Bomonate jwa godimo

05/08/2017