Go bakwe Jesu Kreste

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
O diregile motho go re ntsha mo dibeng.
O n’a tshela ruri kwano mo lefatsheng.
A re tlotleng Mmoloki, a re mo lebogeng.

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
O re golotse rotlhe thateng ya molete.
O tsholotse madi otlhe mo setlharing,
A tsena kgalalelong, o busa bogosing.

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
Jaanong o lebeletse go tla ga barutwa.
Rra’gwe o baakantse dyalo ya Morwa ‘we,
Rona re banyadiwa, rotlhe re biditswe.

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
O thelesetsa mewa mono Sakramenteng.
Re ja digrasia nameng ya Kwanyana,
Mading re nwa botshelo, poloko ya rona.

Go bakwe Jesu Kreste go ya bosafeleng.
O re laletsa jaana: “Tlang, ba lo lapileng,
Ba lo hutsafalang, le ba lo imelwang,
Ke tla lo lapolose, ke lo fe kagiso.”

Leave a Reply

Jesu, Kgosi

10/08/2017

Utlwa, ngwana wa me

10/08/2017