Ingelosi ziyacula

Ingelosi ziyacula phezu kwayo indlu le
Yintoni na;zithini na?
Nantsi ngoma yazo:
uzuko kuThix ophezulu.

Abelusi bangxamele ukubona loo ndlu ke:
unantoni laa mqolomba?
Bayangena bathi:
uzuko kuThix’ ophezulu .

UMariya noYosefe bakho,benovuyo nje
Nal’usana lusongelwe
ezingubeni zalo:
uzuko kuThix’ ophezulu .

 

Leave a Reply

Yahlala imfama

20/04/2018