Jesu, morekolodi wa rona

Jesu, morekolodi wa rona,
Re a go baka re a go tlotla
Mmogo le ba ba go kgatlhantsitseng
Mogang o tsenang kwa Jerusalema.

Yare Jesu a tla Bathefageng
A roma barutwa ba’gwe a re:
“Yang kwa motsing ka pela,
Nteretseng eselana.”

Ba e fitlhela, ba e golola,
Mo go yone kobo ba di baya,
Ba kgaola dikala
Mo tseleng ba di ala.

Mme batho ba mo kgotlhaganyetsa,
Ba bina mme ba mo opelela,
Ba duduetsa, ba re:
“Morwa Dafida, o bakwe.”

Mme a lelela motse wa batho:
“O kabo o itsile molemo
Le tsa kagiso ya ‘go!
Di go subetswe jaanong.”

Fa Jesu a tsena tempeleng
Banyana le ba ba anyang ba re:
“Hosanna, Morw’a Dafida.”
Botlhe ba gakgametse.

Le rona re a go dumedisa:
“Go sego Morongwi wa Morena,
Kgosi ya Iseraele,
Molaodi wa botlhe.”

Jesu, mo tempeleng e, ya rona
Tsena go tshola dipako jaana
Go bulelwa dikgoro
Kgosi ya kgalalelo.

Leave a Reply

Ke bona mang

04/08/2017

Didimalang

04/08/2017