Jesu, o boammaruri

Jesu, o boammaruri,
O tsela le botshelo.
O nne mogogi wa rona
Loetong la poloko.
O re eteletse pele
Go ya legodimong.
Re ratile go latela,
Re tle re bolokege.

Jesu, o boammaruri,
O tsela le botshelo.
Wena o re supeditse
kaelo e e isa-ng
Kwa kagisong, kwa go Rara
Yo o kwa legodimong.
O boletse, ‘K nna tsela,
Tlang ba lo e eletsang.’

Jesu, o boammaruri,
O tsela le botshelo.
Mo lefifing ja lefatshe
Lesedi ke tumelo;
Ke tshenolo le dithuto
Tsotlhe tse re di rutwang.
Ruri, o boammaruri
Jo re ka bo ikanyang.

Jesu, o boammaruri,
O tsela le botshelo.
O babaletse baeti
Ka molemo, tsalano
Ka mohago wa loeto
O rata go ba jesa.
O rile, ‘Ke nna botshelo
Mo go bone ba ba njang.’

Jesu, o boammaruri,
O tsela le botshelo.
O gomotsa o tshedisa
ba ba leng khutsafalong.
Fa ba lapa, fa ba boga,
Ba raelwake mamba
O tlo o ba thatafatse
Go fitlha kwa bofelong.

Jesu, o boammaruri,
O tsela le botshelo.
O tlo o tlhagise mewa
E e yang tatlhegong.
O e itse, o e bitse,
O e busetse tseleng.
Oh Morena, o boloke
Rona le mewa yotlhe.

Leave a Reply