Ke ba merafe

Ke ba merafe le ditshika,
Ba mafatshe otlhe fela.
Mme jaanong ba roba mabele
A ba a jetseng matsapeng.

Bonang barutwa ba ga Jesu
Ba ba rutileng ditshaba.
Jaanong ba busa Israele
ba beilwe go atlhola.

Bonang le baswedi-tumelo:
Bone ba tsholotse madi
Ka go ngaparela molao;
Ba sa etse batenegi.

Re bona ba ba itshekileng:
Bafirigo, makgarebe;
Ba ne ba tenwa ke thapelo
Le tirelo ya Satane.

Mme jaanong re lebeng bontsintsi,
Matshuti-tshuti botlhe
Ba ba tshegeditseng tshiamo,
Tao tsa kgosi ya bone.

Oh ‘tsala tsa rona godimo,
Supang lorato lwa lona.
Gopolang, lebang ka tsalano
Ba re sa ntseng re tlhabana.

Leave a Reply

Re a go rata

10/08/2017