Ke bona mang

Ke bona mang tlase ga sefapano
A na le setoto sa ga Jesu?
Oh, ke Maria a lelela ngwana,
Moswi yo montle mabogong a ‘gwe.

A go na le botlhoko jo bo kana
Mo pedung ya mma mono lefatsheng?
Bo bogolo fela jaaka lewatle.
Lotlhe lo mo tlhomogeleng pelo.

Mmele o, ke wa Morwa wa Modimo,
O boitshepho mme oa tlotlega.
Gotlhe o tletse dintho le matsadi:
Ke wa ngwana’o: A oa o itse?

Gopola tsatsi jele ja botsalo
Setaleng, motsing wa Betlehema:
O n’o mmaya bojelong jwa dipitsi;
jaanong o tla mmaya mo lebitleng.

A kgaogano e e tla phatlolang
Pelo ya gago, pelo tsa rona.
Re lela nao, oh kgosi ya babogi;
A re nne nao le mo boipelong.

Leave a Reply

Ke tsatsi ja Paseka

04/08/2017