Ke moineedi

Ke moineedi wa Morena,
Ke ikanne go nna wa ‘gwe,
Mme ke tshwailwe phatleng ya me:
Ee, ke Mokreste ka gale.

Ee, ke Mokreste, ke tlhatswitswe
Ka metsi a a rudisang
Mme dibe tsa me di phimotswe
Sedibeng se se tshedisang.

Ee, ke Mokreste, mme ke ngwana
Wa Modimo o o ntsetseng.
Ke tla ja legodimo boswa
Puso e ntle ke ya ga Rre.

Ee, ke Mokreste, ene Jesu
Ke nkgonne, ke a mo rata.
Ene maria, mm’a Mmoloki
ke ma-etsho, ke mm’a rona.

Ee, ke Mokreste, ke ikwadile tokololo
Ya phuthego ya Kereke,
Mme ka botshelo jwa tshiamo
ke tla leka ke e tlotle.

Ee, ke mokreste, ke moeti.
ka mmele ke wa lefatshe,
Ka moya ke wa legodimo
Ke tsaletswe Paradisi.

Ee, ke Mokreste, ke tla rwala
Serwalo sa kgalalelo.
Legodimong ke tla ipela
Mo kagisong ya Modimo.

Leave a Reply

Se leleng

05/08/2017

Monyadi, monyadiwa

05/08/2017