Ke ne ke rata

“Ke ne ke rata go naya bana ba me
Mmele le madi a me le moya.
Ke tlhologeletswe go nna setlhabelo
Go dira kgolagano le lona.”
Oho Jesu, ruri re a dumela:
Ruri o gone mo gare ga rona.
Ka go re rata o dule godimo
Go re direla selalelo se
Go re direla selalelo se.

“Mo aletareng, bana ke lo letile
Mo motshegareng le mo bosigong.
Tlang kwano go nna, lotlhe ba lo lapileng
Gore ke lo neye tapoloso.”
Oho Jesu, re boifa segolo
Go atamela tafole ya gago.
Re baleofi ba re sa tshwanelang;
Re tlhoka bontle jwa boitshepho.

“Ke a lo raya: Ka nnete, bongwana’ka:
Fa lo sa je sejo sa botshelo
Ga lo kitla lo tsena ko legodimong;
Lo tla swa mo dibing, mo molatung.”
Oho Jesu, re go tlhologeletswe
Mme re eletsa le jone botshelo.
Re tla itshekisa pelo tsa rona.
Re tla go ja go bona botshelo.

Leave a Reply

Moya wa ga Jesu

10/08/2017