Kwana, o tlhabilwe

Kwana, o tlhabilwe Mme o bolailwe
Go rekela Rara Mewa ya batho.
O na le tshwanelo Go bona tlotlo,
Thata le nonofo Le kgalalelo.

O na le tshwanelo Ya go menolola
Kwalo la botshelo: Lo kanolole.
O tau ya Juta, Motse wa Dafita.
O fentse, o a busa, Kwana o kgosi.

Rona, ditso tsotlhe Ba dipuo tsotlhe,
Ba merafe yotlhe Re ba ‘go, Kwana
Ka o re dirile Bogosi, puso,
Bana ba ga Rra’go Le bomonna’o.

Mo mading a gago Re sweufaditswe,
Re tlhatswitse kobo, Pelo tsa rona,
Re go wela pele Ka kobamelo;
Re ntsha malebogo, Kwana, Modimo.

Sekgele sa phenyo, Wena sefapano,
O sesupo sele sa Morw’a motho.
O tla bonwa marung Tsatsing ja tsheko.
Re go dumedisa E sale jaanong.

Leave a Reply

Bomonate jwa godimo

05/08/2017

Ke itse Pelo

05/08/2017