Lena ke letsatsi la hlolo

Lena ke letsatsi la hlolo
La letlotlo la Morena,
Ke mokete oa nyolohelo
Ea molopolli oa rona.
Mosebetsi o phethahetse
‘Me o re ntsitse tahlehong.
|: ‘Me joale o siea lefatse
O boela leholimong : |

O fetile har’a mahloko,
Nyefolo le mahlomola;
O fetile har’a letsomo
Tsa lefu le tsa lebitla.
Bohle ba khumamela Jesu
Leholimong le lefatseng
|: O busa mangeloi le batho
Ka borena bo sa feleng : |

Ha e se e fhlile nako
Barutuoa ba ea thabeng;
Eare ba sa le thabeng eno
A fhla Kriste hona teng,
A ba bolella tsa qetello,
A ba hlohonolofatsa,
|: ‘Me a nyolohela holimo
Mahlong a bona kaofela : |

Jesu ha ase a likatse,
Barutuoa ba sa sheba
Lipelo tsa bona li tletse
Hlolohelo ea Morena
Lengeloi la hlaha ho bona,
La re: Le theohe thabeng
|: Joaloka ha le sa tsoa ‘mona
O tla khutlela lefatseng : |

Jesu a ke ke a lebala
Bao a ba sieang lefatseng
O ne a ba tselisa joana:
Ke tla le nkela moo ke eang.
Ke tla le lokisetsa tulo,
‘Me Moea o Halalelang
|: O tla tla ho lona ka moso
Mo lebelleng ‘me rapelang : |

Jesu Molopolli ea matla!
Re ntse har’a meleko,
Har’a mefokolo le lintoa.
Re tsepile thuso ea hao;
Re boloke etong la rona
Lefatseng lena le khopo.
|: ‘Me nakong ea rona ea ho shoa
Re bulele leholimo : |

Leave a Reply

Ngephasika ekuseni

23/07/2017

INkos' uJesu Kristo

23/07/2017