Mafu zulu vulekani

Mafu zulu vulekani
aze ehle uMsindisi
atsho amaSirayeli
enethemba

Ayefuna ukumbona
uMsindisi wethu uYesu
Nathi Yesu silindele
yiza kuthi.

Wathi akumbuz’ uThixo
uMariya waphendula
xa utshoyo makwenzeke
makafike.

Yola mhlaba,vuya luntu
seliphum’lang’ elitsha
zonk’ izizwe mazibonge
wena Thixo.

Wafika ke elusana
olufana nathi bantu
wayezisa iimfesana
nethamsanqa.

Ubusuku buphelile
umsobomvu uvelile
nal’ikhwezi liyakhanya
nguMariya.

Leave a Reply

Nkosi ndiyeza

15/08/2017

Ndingowakho

15/08/2017