Modimo, O Kgosi

Modimo, O Kgosi ya kgalalelo;
O kgosi ya lefatshe, ya dilo tsotlhe.

Bakang, dibopiwa,
lo tlotleng Morena;
Mme lo obameleng
Modiri wa nyena.

Modimo, O wesi, O mongwe fela
Mo borarung jwa Rara, Morwa le Moya.

Modimo, O gone mafelong otlhe;
O gone mo leseding le mo lefifing.

Modimo, ga wa ka wa simologa;
Mme ga O na bokhutlo o ntse ka metlha.

Modimo, O itse ‘tiralo tsotlhe,
O bala dipelong tsa batho botlhe.

O mothatiyotlhe, O nonofile.
Tsotlhe di mo taolong, atleng sa gago.

Modimo, ka gale o boitshepho;
O ratile tshiamo, O tlhoa kgopo.

Modimo, O tla biletsa katlholong
Go duela, go betsa ka fa tshwanelong.

Modimo, O re utlwele botlhoko;
O itshwarele dibe, tlosa melato.

Leave a Reply

Monyadi, monyadiwa

05/08/2017

Oh Modimo wa me

05/08/2017