Mohumagadi wa rona

Mohumagadi wa rona,
Itumele, Maria.
Morena Jesu, Morwa’o
Oa tshela, Aleluya.
O tsogile ruri,
O dule mo baswing.
Maria, o itumele,
Ipele, Aleluya.

O gomotsege, Maria
Mme o se hutsafale.
Jesu, jaaka a n’a bua
O tsogile, a rulwa.
A ba a kopela
Bobipo jwa mmaba.
‘Godimo le bulegile.
Se lele, Aleluya.

Mohumagadi, re utwe,
Re tlhomogele pelo,
Re rapelele ka metlha
Re tle re tshele nau.
Mme re gorogele
Pusong ya ‘go rotlhe
Kwa re tla ipelang gone
Go bina Aleluya.

Leave a Reply

Dudueletsa Morena

04/08/2017

Re ipeleng

04/08/2017