Moya wa me

Moya wa me, o iketle, o letele Morena.
Baya pelo, o itshoke, ka o ka solofela.
O Ikanye, se belaele:
Bosa bo tloga bo sa kgantele.
Mo sefefong, mo tlalelong Morena oa go disa.

Le selemo se tlhatlhama serame sa mariga.
Mme lefifi le sutela kgalalelo ya tsatsi.
Ke gone: Ineele Modimo,
Ga o latlhe, o batla poloko.
Mo molemong, mo bosuleng Morena oa go disa.

Oa boifa’ng mme oa tshaba’ng? Botshelo bo molemo.
Ee, go na le baganetsi, baba le bo-Satane.
Mme dilo tsotlhe di mo thateng
Mo taolong ya Modimo Rara.
Pabalelong ya Morena re bolokesegile.

Leave a Reply

Moletlo, moletlo

10/08/2017

Badumedi tlotlang

10/08/2017