Mthombo walo

Mthombo walo lonk’ uthando
bona iminqweno yethu
sibonis’ uNyana wakho
yenz’ ukuba simthande
Yiva umbuliso wethu
Yiva umthandazo wethu
yiba nobubele kuthi
sibonis’ uYesu Kristu.

Maluvuth’ uthando kuthi
zesimbonge ngentlokoma
iintliziyo zethu zoba
ngumjikelo wolu thando
Yiva umbuliso wethu
Yiva umthandazo wethu
yiba nobubele kuthi
sibonis’ uYesu Kristu.

Fak’ uthando lukaYesu
ezintliziyweni zethu
ze uvale iintliziyo
lungaphumi olu thando.
Yiva umbuliso wethu
Yiva umthandazo wethu
yiba nobubele kuthi
sibonis’ uYesu Kristu.

Leave a Reply

Nangu umphako

12/08/2017

Bhota, mnqamlezo

15/08/2017