Ndikuthembisa

Ndikuthembisa Thixo wam
phambi kweBandla lonke
ndithi ndokhonza wena,Nkosi
ndibe ngumntu wakho mpela.
O Yesu ndiyakubulela
ngokundibizel’ eBandleni
ndada ndakholwa kuwe.

Ndolimamel’ iBandla lakho
elikubambeleyo
elibonis’ indlel’ eyiyo
ngokuhlalisana ngoxolo
Ndobambelela kulo njalo
ndingabi sahlukana nalo
ndide ndifele kulo.

Bawo ndamkele ngobubele
elusatsheni lwakho
uz’ undilondoloze, Yesu
Ezingozini zonke
Wena Moya oyiNgcwele
Zundikhusele ebubini
ndizaliswe ngamandl’akho.

Leave a Reply

E!Nkosi Mdali wethu

24/02/2018