Ngena Moya oyingcwele

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
Ndiphe ubulumko kanye
ndinxanel’okukaThixo
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
ndiqondise inyaniso
namacebo akho onke
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
ndiyacela ndicebise
ndiyoyis’ inkohlakalo
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
Buphele ubuthathaka
undikhaliphise njalo
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
ndifundise ukuthetha
ezo ndlela zosindiso
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh ‘ entliziyweni yam
wena Moya wentlonelo
ndithandis’ uThixo wethu
ngena Moya oyingcwele.

Ngena Moya oyingcwele
wakh’ entliziyweni yam
wena moya woloyiko
ndenze ndimoyik ‘ uThixo
ngena Moya oyingcwele.

Leave a Reply

Yiza Yesu

15/08/2017

NgePasika ekuseni

16/08/2017