NgePasika ekuseni

NgePasika ekuseni
kuvala isithonga
uyavuka uMsindisi
ushiya ingcwaba lakhe
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Nants’ isihla ingelosi
ikhazimla njengelanga
iliqengqa eli litye
ebelivale ingcwaba
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Abalindi nabo bekho
bayibona iingelosi
bayasiva isithonga
bashwabana bathi qwithi
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Wabonakala uYesu
kubafundi bakhe bonke
bamangaliswa bonke
bakybon’ iNkosi iphila
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Kwabayayo engcwabeni
ingelosi yathi kubo
akakhwapha uvukile
watsho kuni engekafi
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Yesu omhle siyakholwa
usahleli eBandleni
ulivuselela njalo
ukuze lilunge ngawe
Yesu Nkosi Msindisi
uvukile ekufeni
sikhumbule thina bakho
usisikelele sonke.

Leave a Reply