Nkosi sihlangene 

Nkosi sihlangene  kuyo indlu yakho
yiza nawe,ube nathi, ngokwentando yakho.

Iintliziyo zethu  ziyakunxanelwa;
kwanemiphefumlo yethu iyakulindela.

Ukubizwa kwakho Bawo, masikuve,
lakhutyhilwa izwi lakho, nawe masikuve.

Khawusilungise thina bantu bakho;
size senz’intando yakho ngamaxesha onke.

 

Leave a Reply

Wen'uyinkwenkwezi

12/04/2018

Ingelosi ziyacula

12/04/2018