Oh, Maria, re ratile

Oh, Maria, re ratile boitshepo jwa gago.
O sekao se se gogang matlho otlhe, dipelo.
O tshimo ya dithunya. tsotlhe di a re kgatlha:
Ke monkgo o o monate ke mebala e, mentle.

Gakgamalelang bonolo, lorato lo logolo:
Ke lorato lwa Modimo, ke lorato lwa batho.
O tshiamo, tsalano, O boikokobetso:
Boitsheko, borapedi: tsotlhe fela di dintle.

Re tla ka tlhwafalo go go direla sentle.
Re eletsa ka kgotelo go tshwana nao gotlhe.
Tirelo le dipako re di go naya jaanong.
Amogela, oh Maria, amogela dineo.

Segofatsa tsholofetso le maikaelelo.
Gogela mewa ya batho mo tseleng ya poloko.
Re rata go latela, go tsaya malebela,
Go tsamaya mo metlhaleng ya dinao tsa gago.

Leave a Reply

Ke go ikantse thata

10/08/2017

Ke ba merafe

10/08/2017