Yesu Mxoleli

Yesu Mxoleli waboni
ndithoba phambi kwakho
ndidanile ndixakiwe
ngumthwalo wezono zam.

Ndichase lon’ olo thando
owandithanda ngalo
mhla ujing’ emnqamlezweni
ufela izono zam.

Ndidanile Yesu wam
ngenxa yamatyala am
awandenza ndahlukane
nentsikekelelo zakho.

Ngoku sendicel’ uxolo
Mxoleli wamatyala
ndizimisel’ ukulunga
uzundisikelele.

Mhululi welizwe lonke
mhla ndimka kweli lizwe
zendifuman’ ukuphumla
nabangcwel’ ezulwini.

Ndakuqala umnqamlezo

Ndakuqala umnqamlezo
afe kuwo uMsindisi
ndoncama yonk’ iinzuzo yam
ndililahle nekratshi lam.

Mandingaqhayisi Nkosi
kungengomnqamlezo wakho
konke ukuzithemba kwam
ndikuncama ngenxa yakho.

Khawubone lowo mzimba
apho kwampompoz’ igazi
wakha walubon’ uthando
luxubene nosizi?

Zonk’ iindyebo endinazo
abdingenikeli ngazo
mandizenze mna idini
ndixabise olo thando.

Kuye owafel’ aboni
ngobunzims nangosizi
Makubekho lonk’ uzuko
ngawo onke amaxesha.

Abafela ENkosini

Abafela ENkosini
banoyolo bona
kuba baya kuwe, Yesu
aph’ uhleli khona.

Sibiziwe namhla NKosi
Isicaka sakho
siyacela usamkele
ekhayeni lethu.

Iinkedama zikhangele
ngobubele bakho
Nkosi Yesu z’uzithwale
ngesifuba sakho.

Zikhokele wena Yesu
kolu hambo lwazo
uzisule iinyembezi
uzisuse izono.

Phakamis’ iingcinga

Phakamis’ iingcinga zethu
Moya OyiNgcwele
sikhumbul’ iizenzo zakho
sizishumayele.

Leya mini wehla ngayo
mayiphindwe kuthi
uze lowo mlilo wakho
uwele nakuthi.

Chukumis’ iilwimi zethu
zikushumayele
tshisa neentliziyo zethu
zesihlakaniphe.

Ezo zipho zakho wena
mazifike kuthi
Yihla Moya OyiNgcwele
usebenze apha.

Yiz’ uxele isaqhwithi
uzalis’ iindawo
size siv’amandla akho
kwanokwenza kwakho.

Singxamel’ ukuhla kwakho
Moya OyiNgcwele
Yiva umthandazo wethu
uze usihlele.

UMkhululi esahleli

UMkhululi esahleli
engekanyukeli
wasithembis’ uMkhokeli
woba nathi.

Weza kuth’ engumkhuthazi
efun’ iintliziyo
ezingamnika
indawo asebenze.

Uhleli nath’ eBandleni
xa simphulaphula
eluleka, esityela
inyaniso.

Bonk’ obethu ubungcwele
nezoyiso zomke
neenkumbulo ezingcwele
zizezakhe.

Moya wofefe nenene
zusithethelele
uthandaze kunye nathi
abha Bawo. Amen.

Yiza Moya onguMdali

Yiza Moya onguMdali
ezintliziyweni zabantu
siph’ ufefe lwaphezulu
thina usidalileyo.

UngumThuthuzeli wena
isipho sikaSomandla
umthombo wobom, umlilo
nomthambiso wobumoya.

Uziziph’ ezisixhenxe
ulidinga likaYise
ungumnwe wesandla sakhe
ufundisa amakholwa .

Khanyisel’ iizimvo zethu
galel’ uthando phakathi
yomeleza uqinise
ubuthathaka nenyama.

Ziguqule zonk’ iintshaba
siph’ uxolo nolonwabo
mawube ngumkhaphi wethu
singenzakali bububi .

UYise simazi ngawe
simqonde ngawe uNyana
nawe Moy’ ovela kubo
zesikholwe kuwe mpela.

Uzuko kuYis’ uMdali
kuNyana onguMsindisi
nakuMoy’ ongcwalisayo
ngoku namaxesha onke.

Ke tla ‘mona

Ke tla ‘mona ‘M’a rona ea ratehang,
Pelo e se e utloa monate.
E, u mosa ‘me u motle hakakang,
U fetoa ke Molimo a ‘notsi

Oho Maria ‘M’a Jesu,
Ke tla ba leholimong ha eso le uena.
Oho Maria ‘M’a Jesu,
Ke tla ba leholimong ha eso le uena.

Ke fela ke mo rata haholo hle,
‘Me bitso la hae lea nkhahlisa.
Ke sefela se monate, se setle;
Ka hanong ke ntse ke se bolela.

‘Me ka batla se tsoanang le Maria,
Ke talima lefatseng kahohle;
Empa che ke sitoa ho se fumana;
Ke mohlolo ho mangeloi ‘ohle.

Movirigo ea bohlabane

Movirigo ea bohlabane,
naleli mphatlalatsane,
Uena ea senang le sekoli,
Ahe, ahe, ‘M’a ‘Moloki.

U mamele lithapelo tsa rona
U litsatse maneho Molimo;
O ho uena ‘Me ea lehlohonolo,
U tle u loantse lira tsa rona.

Uena thabo ea Israele,
U thoriso ea bakriste,
Tsabelo sa baetsa-libe,
U khobile bakhelohi.

Sohle sechaba sa Basotho
Ka uena se bone Jesu,
Se fumane lehlohonolo
La ho tseba tsa Molimo.

Maria, ke lebitso la hao;
Ke la mosa le la mohau;
U leqosa la batho bohle;
Le phallang ha le bitsitsoe.

Oho Movirigo

Oho Movirigo, ea hloekileng,
Ea se nang le sekoli.

Utloa thapelo ea bana ba hao
Utla, Utloa, ‘M’a rona.
‘Me ea ratehang, ‘Me ea makatsang
Ea matla leholimong.

U mosireletsi ea tsepehang,
Ea tletseng mosa ruri.

U re namolele lintoeng tsohle
Tsa rona le e mobe.

U hlokile sebe hlahong ea hao,
Re thuse re se hloee.

U n’u khobe hloho ea Satane,
Re thuse re mo hlole.