Re tlotleng

Re tlotleng, re godiseng
Lorato lwa Kreste.
Re tlotleng, re godiseng
Pelo e, ya bontle.

Bakang, bakang,
Pelo ya morerati.
Bakang, bakang
Mmoloki wa batho:
Lorato lwa Jesu
Lorato lwa Jesu.

O dule legodimong
Ka bopelonomi,
Mme rona dibopiwa
Re mo rukhuthetse.

Le gone gompieno
Re mo tlhokofatsa
Ka go nyatsa taolo
Tsa Kgosi ya rona.

Bakreste, lo bakeleng
Boleo, bosula.
Gomotsang Jesu jaana:
Ka go ikanyega.

Leave a Reply

O itshubile

05/08/2017

Lorato lwa gago

05/08/2017