Se leleng

Se leleng, lona Bakreste,
Lo se leleng moswi;
Ka a ineetse Morena
Ka pelo ya ‘gwe yotlhe.

Oh Bakreste se lebaleng:
Re bajaki lefatsheng.
A re thuseng bang-ka-rona
Ba ba swetseng ba ile.

Ba re sa leng mo botshelong
Re ba gakologelweng:
Kwa dipogong tsa molelo
ba bona bontlafatso.

Rara wa maitshwarelo,
O re tlhwaele tsebe:
Direla mewa ya bone
Ka fa tshwarong ya gago.

Lentswe la Jeso le bitsa
Botlhe ba ba nyorilweng;
Rato lwa ‘gwe lo laletsa
Botlhe ba ba imetsweng.

O tla tsoga modumedi,
O tla tsena leseding;
O tla bona motshedisi:
Jeso, morekolodi

Leave a Reply

Re opeleng

05/08/2017

Ke moineedi

05/08/2017