Singabebandla

Singabebandla likaYesu Kristu
eliyinene elikulo lonke
elakhiweyo kulo olu lwalwa
olunguPetros.

Nguye ngokwakhe uMsindisi wethu
olimesele bonke abantu bakhe
libafundise egameni lakhe
yonk’ inyaniso.

NguYesu Kristu owathumelayo
abapostolo kwihlabathi lonke
zonke iintlanga bazihlanganise
kwiBandl’ elinye.

Sinomalusi ongupapa wethu
ongumlandeli kaSimon Petros
owamiselwa ukukhonz’ abantu
bonke beNkosi.

Nkosi sikelela umalusi wethu
uzumkhokele kumsebenzi wakhe
umlondoloze lonk’ bandla lakho
libe noxolo.

Leave a Reply

Yesu ndiyinika wena

12/08/2017