Siyaqubuda

Siyaqubuda kuwe Thixo
sithobe phambi kwakho
wena uhlala kunye nathi
ngesidlo osinike sona
ndiyabulela Nkosi yam
yimini yokonwaba le!
nangona ndingumoni nje
akudelang’ uphahla lwam.

Kubonakal’ isonka sodwa
kodwa x’ usiqhekezayo
ayavulek’ amehlo ethu
sikholwe ngumyalelo wakho
ndiyabulela Nkosi yam
yimini yokonwaba le!
nangona ndingumoni nje
akudelang’ uphahla lwam.

Utshilo wena ngobubele
ofayo makafike kum
qabula umphefumlo wam
ngofefe olumandla kanye
Ndiyabulela. ….

Msindisi Yesu uyindlela
uyinyaniso kwanobom
ndizinikela kuwe mna
isiqu sam amaxa onke
ndiyabulela Nkosi yam
yimini yokonwaba le!
nangona ndingumoni nje
akudelang’ uphahla lwam.

Leave a Reply

Zonk' iilwimi

16/08/2017

Sinelizwi likaThixo

18/08/2017