Thixo siyakudumisa

Thixo siyakudumisa
Nkosi ephezulu kanye
Into zonke zithobile
Phambi kwakh’ onguSomandla
Ubunjalo kade wena
Ukwanjalo nanamhlanje.

Bonke abanokucula
Iingelosi nabangcwele
Bayabonga wena Nkosi
Ezulwini ngokwenene
Bathi bonke bengayeki
Ngcwele ngcwele ngcwele Nkosi.

Ngcwele Nkosi yemikhosi
Mlondolozi onamandla
Amazulu nalomhlaba
Zonk’izinto ezikhoyo
Zibonis’ Uzuko lwakho
Mandla mandla mandla Nkosi.

ElabaPostol’ ibandla
Nelabaprofet’ iqela
Banyusela kuwe bonke
Amacul’ amatsha kanye
Abafeli bakaYesu
Bakubonga bengaphumli.

Kulo lonke eli lizwe
Abakhulu nabancinci
neliBandla lamakholwa
bayakudumisa Bawo
kwanoYes’ unyana wakho
kwanoMoya oyingcwele.

Leave a Reply

Ah Nkosi khawamkele

09/08/2017

Mariya mama wam

09/08/2017