UYesu Kristu nguMsindisi

UYesu Kristu nguMsindisi,
othunyelwe ehlabathini
ukuze alwamkel’ uluntu
nokuba selumvisi iintlung.

Nank’ emyezweni egobile
ebila amathonts’ egazi
encwina ethandaza shushu
ndivum’ intando yakho,Bawo.

Iintshaba zakhe ziyambamba
zimbopha zimzis’ etyaleni
ugwetya lo ungenatyala
kanti usazithanda noko.

UPetros umkhanyela mpela
amadindala ayamgxeka
ambethe amnyelise athi
Kumkani wamaYuda,Bhota.

Uyatyakatywa ngenxa yethu
umzimba wonke ulinxeba
kubekwe’ entloko isisthsaba
sameva abukhali kanye.

UHerod nabakhonzi bakhe
bayamhleka bemdelela mpela
abantu banyanzel’ umphathi
besithi makabethelelwe.

UPilato ke ngokoyika
uvuma unyanzelo lwabo
kuthathwa umnqamlezo oonzima
ubekwe emagxeni akhe.

UYesu nanko ewuthwele
ingathi nguye ongumoni
ubethelelwe kuwo yena
Kanti usenothando noko.

Leave a Reply

Mariya siyakhunga

18/08/2017

Yizani zintlanga

18/08/2017