Uzuko kuThixo

Uzuko kuThix’ enyangweni
Uzuko kuThix’ enyangweni
Uxolo emhlabeni kubantu
Abantando ilungileyo
Siyakubonga sikuncoma
Siyanqula sikuzukisa
Sibulela kuwe
Ngenxa yozuko lwakho olukhulu.
Nkosi Thixo kumkani wezulu.
Thixo Bawo onamandla onke.
Nkosi Nyana okuphela kozelelweyo.
Yesu Kristu, Yesu Kristu.
Nkosi Thixo Mvana kaThixo.
Nyana kayis’ osusa izono zelizwe.
Yiba nenceba kuthi.
Wen’ osus’ izono zelizwe
Yamkela izikhungo zethu.
Wen’ uhleli ngasekunene kuka Yise,
Yiba nenceba kuthi,
Kuba nguwe wedwa oyiNgcwele,
Nguwe wedwa oyiNkosi,
Nguwe wedw’ ophakamileyo kanye,
Yesu, Yesu, Yesu Kristu
Kunye noMoya OyiNgcwele,
Eluzukwen’ lukaThixo uYise.

Amen.

Leave a Reply

Ah Ngelosi yam

11/08/2017

Yizani nibone

11/08/2017